Referanslar

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

 

 1. AMAÇ
 • Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği doğrultusunda 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı kurulan Risk Yönetimi Komitesi’nin adı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri: IV, No: 57 sayılı Tebliğ ile değişik Seri:IV, No: 56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ”i uyarınca Riskin Erken Saptanması Komitesi olarak değiştirilmiştir.
 • Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapan komitenin amacı, Şirketin faaliyetlerini etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel vb. risklerin ve fırsatların belirlenmesi, tanımlanması, etki ve olasılıklarının hesaplanarak önceliklendirilmesi, izlenmesi ve gözden geçirilmesi; maruz kalınabilecek bu risklerin ve faydalanabilinecek fırsatların Şirketin risk profiline ve iştahına paralel olarak yönetilmesi, raporlanması ve karar mekanizmalarında dikkate alınması konularında Yönetim Kuruluna öneri ve tavsiyelerde bulunmaktır.
 1. DAYANAK

Riskin Erken Saptanması Komitesinin görev ve çalışma esasları, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu “Kurumsal Yönetim İlkeleri”nde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde belirlenmiştir.

 1. YETKİ ve KAPSAM

Riskin Erken Saptanması Komitesi;

 • Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının ve fırsatların Kurumsal Risk Yönetimi (“KRY”) yaklaşımı kapsamında etki ve olasılığa göre tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönetilmesi amacıyla etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması,
 • Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin Şirket kurumsal yapısına entegre edilmesi ve etkinliğinin takip edilmesi,
 • Şirketin risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerince risk unsurlarının ve fırsatların uygun kontroller gözetilerek ölçülmesi, raporlanması ve karar mekanizmalarında kullanılması, Konularında çalışmak üzere oluşturulmuştur. Komite kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur, nihai karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kuruluna aittir.
 1. KOMİTENİN YAPISI
 • Komitenin başkanı bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.
 • Komitede, muhasebe, finans, denetim, hukuk, yönetim vb. alanlarda tecrübeye sahip uzman kişiler görev alabilir.
 • Komite, Yönetim Kurulu tarafından kendi üyeleri arasından gerek duyulduğunda Yönetim Kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman üçüncü kişilerden seçilen en az iki üyeden oluşur. Gerek duyulduğunda Yönetim Kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman kişilere de Komitede görev verilebilir.
 • Komite her yıl Olağan Genel Kurul toplantısından sonra yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısında tekrar belirlenir.

 

 1. TOPLANTI VE RAPORLAMA
 • Riskin Erken Saptanması Komitesi yılda en az 3 kere ve en az iki üyenin katılımı ile toplanır, katılanların oybirliği ile karar alır. Toplantılarda alınan kararlar yazılı hale getirilir, Komite üyeleri tarafından imzalanır ve arşivlenir.
 • Komite almış olduğu kararları Yönetim Kuruluna sunar.
 • Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.
 • Komite, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda Yönetim Kurulunu bilgilendirir.

 

 1. GÖREV VE SORUMLULUKLAR
 • Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak,
 • Şirketin karlılığını ve operasyonlarının etkinliğini artırabilecek fırsatların belirlenmesi, tespit edilen fırsatlar ilgili olarak gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak ve bunları zamanında Yönetim Kuruluna raporlamak,
 • Risk yönetimi stratejileri esas alınarak, Yönetim Kurulunun görüşleri doğrultusunda risk yönetimi politikaları ve uygulama usullerini belirlemek, uygulanmasını ve bunlara uyulmasını sağlamak,
 • Risk yönetimi sürecinde temel bir araç olan risk ölçüm modellerinin tasarımı, seçilmesi, uygulamaya konulması ve ön onay verilmesi sürecine katılmak, modelleri düzenli olarak gözden geçirmek, senaryo analizlerini gerçekleştirerek gerekli değişiklikleri yapmak,
 • Risk izleme fonksiyonunu etkin bir şekilde yerine getirmeyi sağlamak üzere gerekli görüldüğünde ilgili birimlerden bilgi, görüş ve rapor talep etmek,
 • Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilen finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanan finansal tablolarında ve yıllık faaliyet raporlarında açıklanmış olan risklerin gözden geçirilmesi.
 1. BÜTÇE

Komitenin görevini etkin bir şekilde yerine getirmesi için gerekli olan her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır

 1. YÜRÜRLÜK

Komite görev ve çalışma esasları ve buradaki değişiklikler yönetim kurulu kararı ile yürürlüğe girer.